اطلاعات فاکتور مورد نظر خود را بنویسید و در صورت لزوم ردیف جدید اضافه کنید
فروشنده : (آقای/خانم/شرکت)
تلفن:
همراه :
آدرس :
فاکتور فروش
تاریخ:
شماره فاکتور:
کد اقتصادی:
کد ملی :
خریدار : (آقای/خانم/شرکت)
تلفن :
همراه :
آدرس :
کد اقتصادی:
کد ملی:
ردیف کد کالا نام کالا تعداد بهای واحد (ريال) مبلغ کل (ريال) شرح کالا
جمع کل فاکتور
مالیات بر ارزش افزوده
تخفیف
مبلغ قابل پرداخت
مبلغ قابل پرداخت به حروف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sanaweb.ir